Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!

Londen 2 - 2993 LA Barendrecht

0180 61 11 88

Openingstijden: 09.00 - 17.00

info@vermaatadvocaten.nl

FAQ

  • Algemeen
  • Arbeidsrecht I Particulier
  • Arbeidsrecht I Zakelijk
  • Strafrecht
  • Familierecht

Hoe begin ik een procedure bij de rechter?

Een procedure bij de rechter wordt ingeleid door middel van een dagvaarding of een verzoekschrift. Deze processtukken dienen aan diverse wettelijke vereisten te voldoen. Een dagvaarding dient te worden betekend door een deurwaarder bij de gedaagde. In de dagvaarding of het verzoekschrift worden de vorderingen uiteengezet. Daarover zal de rechter uiteindelijk een oordeel uitspreken.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Vermaat Advocaten.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, kan ik zelf een advocaat kiezen?

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan is het van belang dat u de kwestie tijdig aanmeldt bij uw verzekeraar. Er geldt een recht op vrije advocaatkeuze bij het voeren van een gerechtelijke procedure of een ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf. U kunt dan uw rechtsbijstandverzekering verzoeken uw kwestie uit te besteden aan de advocaat van uw keuze. Daarbij is uw rechtsbijstandverzekering gehouden voor u de advocaatkosten te voldoen.

Wenst u hierover meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Ik kan geen advocaat betalen, kan ik dan toch bijstand krijgen van jullie kantoor?

Ja, dat kan. Vermaat Advocaten behandelt tevens zaken op basis van zogenaamde toevoegingen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, kan Vermaat Advocaten voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) aanvragen. U betaalt dan, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, volgens opgave van de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage aan Vermaat Advocaten. Ook eventuele deurwaarderskosten en griffierecht komen voor uw rekening.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) of vrijblijvend contact opnemen met Vermaat Advocaten.

Krijg ik mijn advocaatkosten vergoed als ik de gerechtelijke procedure win?

In het geval u een gerechtelijke procedure wint, dan zal de rechter de wederpartij veelal in de proceskosten veroordelen. Behalve bij geschillen in intellectueel eigendomsrecht en andere uitzonderingen, ziet een proceskostenveroordeling niet op de gehele advocaatkosten. De proceskostenveroordeling geschiedt in dergelijke gevallen op basis van een staffel (vaste bedragen, afhankelijk van het verloop van het proces). De gedachte hierachter is onder meer dat een volledige proceskostenveroordeling de toegang tot de rechter te veel zal beperken.

Voor aanvang van een gerechtelijke procedure zal Vermaat Advocaten in overleg met u een inschatting maken van de te verwachten advocaatkosten. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Vermaat Advocaten.

Ik wil beslag leggen op andermans goed ter verzekering van verhaal van mijn vordering, kan dat?

Ja, dat kan. In het geval u een vordering heeft op iemand (een persoon of bedrijf) en degene is na sommatie niet overgegaan tot betaling, dan kunt u zogenaamd conservatoir beslag laten leggen op goederen van uw wederpartij. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bankrekening, onroerend goed, et cetera. Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof (toestemming) van de rechter benodigd. Dat wordt gevraagd middels een verzoekschrift. Na de verkregen toestemming gaat de deurwaarder op pad om beslag te leggen. Na de beslaglegging dient doorgaans binnen 14 dagen de zogenaamde eis in de hoofdzaak (de bodemprocedure) te worden ingesteld bij de rechter.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het (laten) leggen van conservatoir beslag en het vragen van verlof daartoe. Vermaat Advocaten kan u begeleiden bij het incasseren van uw vorderingen, van het begin tot het einde. Wenst u hierover meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Ik heb een dagvaarding ontvangen voor een rechtszitting. Wat nu?

Als u een dagvaarding hebt ontvangen voor een rechtszitting, dan is het van groot belang dat u zich onmiddellijk wendt tot een advocaat voor het voeren van verweer. In gerechtelijke procedures gelden strikte termijnen. Samen met de advocaat kan uw verweer worden voorbereid en kunnen termijnen worden veilig gesteld.

Indien u een dagvaarding hebt ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat

Mijn vraag staat er niet bij.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Ik vermoed dat mijn werkgever mij wil ontslaan, wat nu?

In het geval u vermoedt dat uw werkgever u wil ontslaan, dan is het van belang dat u tijdig juridisch advies inwint. Vermaat Advocaten zal met u uw wensen inventariseren. Wilt u meewerken met een beëindiging van uw dienstverband onder behoud van uw WW-rechten of wilt u streven naar behoud van uw dienstverband? Vermaat Advocaten zal ook met u nagaan of uw ontslag volgens de geldende regels verloopt. Welke regels er gelden, is per ontslagsituatie verschillend. Het is belangrijk dat uw ontslag aan de geldende regels voldoet, omdat u anders geen recht zult hebben op een WW-uitkering.

Vermoed u dat uw werkgever u wil ontslaan? Neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten. Vermaat Advocaten beschikt over specialistische kennis op het gebied van het arbeidsrecht.

Ik heb van mijn werkgever een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst ontvangen, wat is wijsheid?

Indien uw werkgever aan u een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van uw dienstverband heeft verstrekt, dan is het belangrijk dat u de vaststellingsovereenkomst op zijn juridische kwaliteiten laat beoordelen. Alleen in het geval de vaststellingsovereenkomst aan de geldende wet- en regelgeving voldoet, komt u voor een WW-uitkering in aanmerking. Uiteraard is daarbij uw persoonlijke situatie van belang.

Vermaat Advocaten kan voor u, tegen een vooraf afgesproken tarief, de aan u voorgelegde vaststellingsovereenkomst beoordelen en u daarover adviseren. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Mijn werkgever heeft mij op non-actief gesteld, wat moet ik doen?

Een werkgever mag u niet zomaar op non-actief stellen. Volgens vaste rechtspraak is een op non-actiefstelling enkel toegestaan als daartoe een zwaarwegende reden is. Bijvoorbeeld indien de werkgever onderzoek wil doen naar mogelijke fraude. Indien uw werkgever u op non-actief stelt, is het belangrijk dat u aangeeft dat u het daarmee niet eens bent en dat u bereid en beschikbaar bent uw arbeid te verrichten. Uw werkgever moet dan aan u het loon door blijven betalen. Het is voorts van belang dat u onmiddellijk juridisch advies inwint. Vaak is een op non-actiefstelling voorbode van een naderend (door de werkgever beoogd) ontslag. Indien uw werkgever volhardt in uw op non-actiefstelling en er is geen zwaarwegende reden daartoe aanwezig, dan is het vaak verstandig om in kort geding wedertewerkstelling te vorderen.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het begeleiden van werknemers die op non-actief zijn gesteld en het voeren van kort geding procedures strekkende tot wedertewerkstelling. Bent u op non-actief gesteld? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Ik ben op staande voet ontslagen, wat nu?

Als uw werkgever u op staande voet heeft ontslagen, dan is het belangrijk dat u zich onmiddellijk wendt tot een advocaat voor juridische bijstand. Een ontslag op staande voet heeft vergaande consequenties. Zo zal het UWV WERKbedrijf oordelen dat u verwijtbaar werkloos bent geraakt en zal het UWV WERKbedrijf uw aanvraag tot een WW-uitkering afwijzen. Volgens de gewijzigde arbeidsrechtwetgeving heeft u slechts twee maanden na het ontslag op staande voet de tijd om de rechter te verzoeken het aan u gegeven ontslag op staande voet te vernietigen. U dient dus tijdig te protesteren tegen het ontslag op staande voet en daarbij dient u aan te geven dat u bereid en beschikbaar bent uw arbeid te verrichten en dat u aanspraak maakt op loondoorbetaling. Als uw werkgever niet bereid is het ontslag op staande voet in te trekken, dan is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het verlenen van juridische bijstand aan werknemers die op staande voet zijn ontslagen en het voeren van gerechtelijke procedures in dat verband. Bent u door uw werkgever op staande voet ontslagen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Mag mijn werkgever mij in mijn proeftijd ontslaan?

Uw werkgever mag u in beginsel zonder opgave van reden in uw proeftijd ontslaan. Er geldt dan geen opzegtermijn. Het ontslag mag niet discriminatoir zijn. U mag dus niet in uw proeftijd worden ontslagen omdat u bijvoorbeeld zwanger bent. Als u in uw proeftijd wordt ontslagen, dan is het van belang juridisch na te gaan of uw ontslag geldig is. Zo worden er sinds de gewijzigde arbeidsrechtwetgeving strengere voorwaarden gesteld aan een proeftijdbeding. Bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter mag namelijk geen proeftijd meer overeengekomen worden. Bovendien is een proeftijdbeding nietig indien de werkgever op basis van een eerdere arbeidsovereenkomst met de werknemer al een voldoende duidelijk beeld van de bekwaamheid van deze werknemer heeft kunnen vormen. Ook een proeftijdbeding in een opvolgende arbeidsovereenkomst, waarbij de vorige en huidige werkgever elkaars opvolger zijn, is nietig. Verder geldt dat een proeftijdbeding schriftelijk moet worden overeengekomen. Ook worden er eisen gesteld aan de duur van de proeftijd. De maximale duur van de proeftijd is twee maanden, en een maand indien de arbeidsovereenkomst voor korter dan twee jaar is gesloten. Een proeftijdbeding van langer dan een maand bij een arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar is nietig, tenzij in een CAO of bestuurlijke regeling daarvan is afgeweken.

Bent u in uw proeftijd door uw werkgever ontslagen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Mijn werkgever wil mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen, mag dat zomaar?

Nee, dat mag niet zomaar. In het geval uw werkgever aan u heeft aangegeven uw arbeidsvoorwaarden te willen wijzigen, en u bent het met de voorgestelde wijziging niet eens, dan is het raadzaam juridisch advies in te winnen. Er zijn verschillende situaties denkbaar.

Mogelijk is in uw arbeidsovereenkomst een zogenaamd wijzigingsbeding opgenomen. Uw werkgever heeft zich dan het recht voorbehouden uw arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Uw werkgever dient bij de voorgestelde wijziging een zodanig zwaarwichtig belang te hebben dat uw belang, dat door de wijziging zal worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Mogelijk ontbreekt een dergelijk wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst. Volgens vaste rechtspraak dient uw werkgever, om de voorgestelde wijziging met succes te mogen doorvoeren, een aanleiding te hebben om de wijziging van de arbeidsvoorwaarden aan u voor te stellen. Voorts moet het voorstel van uw werkgever redelijk zijn. Bovendien dient in redelijkheid van u verlangd te kunnen worden dat u het voorstel van uw werkgever aanvaard.

Het is belangrijk dat u met uw werkgever in gesprek gaat over de door uw werkgever beoogde wijziging. Komt u er met uw werkgever niet uit? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Indien u wordt ontslagen nadat uw werkgever daartoe toestemming heeft verkregen van het UWV WERKbedrijf, of de kantonrechter ontbindt op verzoek van uw werkgever uw arbeidsovereenkomst, dan wel uw werkgever zet uw tijdelijke arbeidsovereenkomst niet voort, of uw werkgever heeft verwijtbaar gehandeld waardoor u de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of laten ontbinden, dan heeft u mogelijk recht op de wettelijke transitievergoeding. U dient ten minste 24 maanden bij uw werkgever in dienst te zijn. Bovendien gelden er uitzonderingen. Zo dient u ouder te zijn dan 18 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Indien u met uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van uw dienstverband sluit, dan is uw werkgever wettelijk gezien niet verplicht aan u een transitievergoeding te betalen. U dient met uw werkgever afspraken te maken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan en die afspraken vast te leggen in de vaststellingsovereenkomst. In het geval uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en het dienstverband wordt beëindigd, dan heeft u mogelijk recht op een billijke vergoeding. U dient binnen twee maanden na de beëindiging van het dienstverband de kantonrechter te verzoeken aan u een billijke vergoeding toe te kennen. De wetgever heeft duidelijk gemaakt dat de billijke vergoeding slechts in uitzonderlijke situaties kan worden toegekend. De rechtspraak laat echter zien dat de rechters de grenzen hiervan aan het opzoeken zijn.

Indien u twijfelt of u voor een ontslagvergoeding in aanmerking komt, of u wenst te worden bijgestaan in de onderhandelingen met uw werkgever, dan kunt u zich voor meer informatie vrijblijvend wenden tot Vermaat Advocaten.

Ik ben ziek, kan mijn werkgever mij ontslaan?

Tijdens de eerste twee jaren van uw ziekte mag uw werkgever u in beginsel niet ontslaan. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Indien u ziek bent geworden nadat uw werkgever voor u een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf, dan mag uw werkgever na daartoe verkregen toestemming de arbeidsovereenkomst met u opzeggen. Uw ziekte was dan niet de reden voor het ontslag. Ook mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst opzeggen in uw proeftijd, ook al bent u ziek. Uw ziekte mag dan echter niet de reden zijn dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst opzegt in uw proeftijd. Ook als u niet of onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie, dan kunt u worden ontslagen. Datzelfde geldt, onder bepaalde voorwaarden, als u langere tijd regelmatig ziek thuis bent en dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van uw werkgever.

Als u langer dan twee jaar ziek bent, dan kan uw werkgever voor u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf.

Bent u ziek en beoogt uw werkgever u te ontslaan? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Ik ben ziek, maar mijn werkgever weigert mij ziek te melden. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Uw werkgever mag niet weigeren u ziek te melden. Uw werkgever mag namelijk niet op de stoel van de bedrijfsarts gaan zitten. Uw werkgever dient u ziek te melden en u op te laten roepen op het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal beoordelen of u ziek en arbeidsongeschikt bent.

Bent u ziek en volhardt uw werkgever in zijn weigering u ziek te melden? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Ik ben het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts. Wat nu?

Indien u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kunt u een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. De verzekeringsarts van het UWV WERKbedrijf zal uw situatie opnieuw beoordelen. Het advies van de verzekeringsarts is niet bindend. De rechtspraak laat echter zien dat rechters grote waarde toekennen aan het advies van de verzekeringsarts indien alle procedurele aspecten in acht zijn genomen.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het juridisch begeleiden van zieke werknemers. U kunt voor meer informatie vrijblijvend contact opnemen met Vermaat Advocaten.

Als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van mijn dienstverband, kom ik dan in aanmerking voor een WW-uitkering?

Ja, mits de vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van uw dienstverband met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving is opgesteld en u niet ziek en arbeidsongeschikt bent. Het is dus van groot belang een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van uw dienstverband juridisch te laten beoordelen.

Vermaat Advocaten kan voor u tegen een vooraf afgesproken tarief de aan u voorgelegde vaststellingsovereenkomst beoordelen en u daarover adviseren. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Ik ontvang ten onrechte geen loon meer. Wat nu?

Indien uw werkgever u ten onrechte geen loon meer betaalt, dan kunt u een loonvordering starten. De werkgever wordt dan een laatste maal gesommeerd het loon te betalen, waarna een gerechtelijke procedure volgt. In die procedure kunt u naast uw loon aanspraak maken op de wettelijke verhoging (een soort boete vanwege niet tijdige betaling die kan worden opgelegd aan uw werkgever), de wettelijke rente, de buitengerechtelijke kosten en een veroordeling van uw werkgever in de proceskosten. Nadat de rechter uw vorderingen heeft toegewezen, kunt u het vonnis ten uitvoer laten leggen door de deurwaarder.

Indien uw werkgever echter financieel gezien niet in staat is om uw loon te betalen, dan is het aanvragen van faillissement van uw werkgever mogelijk een betere optie. Van een kale kip valt immers niet te plukken. Indien uw werkgever in staat van faillissement zal worden verklaard, zal er een curator worden benoemd die spoedig dient te besluiten of u en andere werknemers zullen worden ontslagen. U komt vervolgens voor een WW-uitkering in aanmerking. Bovendien zorgt het faillissement ervoor dat het UWV WERKbedrijf een betaling aan u kan doen wegens betalingsonmacht van uw werkgever. Het UWV WERKbedrijf zal dan onder meer het loon aan u betalen over de dertien weken vóór de opzegging van uw arbeidsovereenkomst.

Mijn vraag staat er niet bij.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Wanneer heeft een werknemer recht op een ontslagvergoeding?

Indien u het dienstverband met een werknemer opzegt nadat u daartoe toestemming heeft verkregen van het UWV WERKbedrijf, of de kantonrechter ontbindt op uw verzoek de arbeidsovereenkomst, dan wel u zet de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet voort, of u heeft verwijtbaar gehandeld waardoor de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of laten ontbinden, dan heeft uw werknemer mogelijk recht op de wettelijke transitievergoeding. Uw werknemer dient ten minste 24 maanden bij u in dienst te zijn. Bovendien gelden er uitzonderingen. Zo dient uw werknemer ouder te zijn dan 18 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Indien u met uw werknemer een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het dienstverband sluit, dan bent u wettelijk bezien niet verplicht aan uw werknemer een transitievergoeding te betalen. Doorgaans zal een werknemer echter niet bereid zijn akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het dienstverband, indien aan hem/haar geen ontslagvergoeding zal worden betaald. Werkgever en werknemer maken dan afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan en die afspraken worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

In het geval u als werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en het dienstverband wordt beëindigd, dan heeft uw werknemer mogelijk recht op een billijke vergoeding. Uw werknemer dient binnen twee maanden na de beëindiging van het dienstverband de kantonrechter te verzoeken aan u een billijke vergoeding toe te kennen. De wetgever heeft duidelijk gemaakt dat de billijke vergoeding slechts in uitzonderlijke situaties kan worden toegekend. De rechtspraak laat echter zien dat de rechters de grenzen hiervan aan het opzoeken zijn.

Indien u twijfelt of uw werknemer voor een ontslagvergoeding in aanmerking komt, of u wenst te worden bijgestaan in de onderhandelingen met uw werknemer, dan kunt u zich voor meer informatie vrijblijvend wenden tot Vermaat Advocaten.

Kan ik een werknemer wegens arbeidsongeschiktheid ontslaan?

Tijdens de eerste twee jaren van ziekte mag u uw werknemer in beginsel niet ontslaan. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Indien uw werknemer ziek is geworden nadat u voor uw werknemer een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf, dan mag u na daartoe verkregen toestemming de arbeidsovereenkomst met uw werknemer opzeggen. De ziekte van uw werknemer was dan niet de reden voor het ontslag. Ook mag u de arbeidsovereenkomst van uw werknemer opzeggen in uw proeftijd, ook al is uw werknemer ziek. De ziekte van uw werknemer mag dan echter niet de reden zijn dat u de arbeidsovereenkomst opzegt in de proeftijd. Ook als uw werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan de re-integratie, dan kunt u het dienstverband met uw werknemer onder bepaalde voorwaarden beëindigen. Datzelfde geldt, onder bepaalde voorwaarden, als uw werknemer langere tijd regelmatig ziek thuis is en dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering.

Als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is, dan kunt u voor uw werknemer een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf.

Heeft u een zieke werknemer en streeft u naar een beëindiging van het dienstverband? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Hoeveel tijdelijke contracten kan ik aanbieden?

Tijdelijke contacten mogen niet onbeperkt worden verlengd. Sinds 1 juli 2015 geldt een nieuwe ketenregeling. Uw werknemer heeft eerder recht op een vast contract. De wet regelt dat u uw werknemer maximaal twee jaar tijdelijke contracten mag aanbieden. Zodra uw werknemer langer dan twee jaar op tijdelijke contracten heeft gewerkt, heeft uw werknemer recht op een vast contract. Ook regelt de wet dat u uw werknemer binnen deze twee jaar maximaal drie tijdelijke contracten mag geven. Een vierde contract is voor onbepaalde tijd.

Dit geldt voor tijdelijke contracten die elkaar opvolgen binnen zes maanden. Als er een onderbreking is van meer dan zes maanden, dan is er geen sprake van opvolgende contracten. De keten begint dan opnieuw.

Welke regels precies gelden in uw geval, hangt af van uw situatie. Er kunnen afwijkende regels gelden als er een cao van toepassing is. Heeft u hierover vragen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Ontslag aanvragen voor een werknemer bij het UWV WERKbedrijf, hoe gaat dat in zijn werk?

Indien u ontslag voor een werknemer wilt aanvragen op grond van een bedrijfseconomische reden of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet u hiervoor een ontslagaanvraag indienen bij het UWV WERKbedrijf.

De ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf begint met een schriftelijke ontslagaanvraag. In deze aanvraag verzoekt u het UWV WERKbedrijf om toestemming om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen. U bent verplicht om bij deze ontslagaanvraag gebruik te maken van een drietal modelformulieren van het UWV WERKbedrijf. De ontslagaanvraag moet onderbouwd worden met een aantal documenten. Vervolgens mag de werknemer schriftelijk reageren op de ontslagaanvraag. Soms volgen er nog nadere schriftelijke rondes. De beslissing van het UWV WERKbedrijf wordt schriftelijk en gelijktijdig aan u en de werkgever gezonden. In deze beslissing staat vermeld of u wel of geen ontslagtoestemming krijgt en waarom. Als u toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, dan spreekt men ook wel van een ontslagvergunning. De ontslagvergunning heeft een geldigheidsduur van vier weken. U dient binnen vier weken na afgifte van de beslissing van het UWV WERKbedrijf de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen. De proceduretijd mag hierbij op de opzegtermijn in mindering worden gebracht.

De werknemer of werkgever die zich niet wil neerleggen bij de beslissing van het UWV WERKbedrijf, kan binnen twee maanden na de beslissing beroep instellen bij de kantonrechter.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het begeleiden van werkgevers in ontslagprocedures bij het UWV WERKbedrijf. Heeft u hierover vragen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Hoe beëindig ik een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan opgezegd worden als er toestemming door het UWV WERKbedrijf is verleend. De gronden voor opzegging zijn bedrijfseconomische redenen (waaronder slechte financiële situatie en organisatorische veranderingen), dan wel ziekte van werknemer langer dan twee jaar.

Met betrekking tot andere ontslaggronden kan de kantonrechter worden verzocht tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een ontslag wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen, dan wel een verstoorde verhouding. U dient te beschikken over een gedegen dossier, anders wordt uw verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst sowieso afgewezen.

Ook is het mogelijk om met uw werknemer een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van uw dienstverband te sluiten, indien uw werknemer daartoe bereid is.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het juridisch bijstaan van werkgevers die wensen te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met één van hun werknemers. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Kan ik mijn werknemer op staande voet ontslaan?

Een ontslag op staande voet heeft vergaande consequenties voor een werknemer. Zo komt een werknemer na een ontslag op staande voet niet voor een WW-uitkering in aanmerking. Om die reden gelden er strikte regels voor een ontslag op staande voet. Er moet sprake zijn van een dringende reden. De wet geeft aan dat als dringende reden worden beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Verder moet het ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven. Ook moet de dringende reden onverwijld aan de werknemer meegedeeld worden.

Het is heel belangrijk de reden(en) van het ontslag goed te formuleren. De reden(en) kunnen niet op een later moment worden uitgebreid. Een werkgever loopt het risico dat een gegeven ontslag op staande voet wordt vernietigd indien de redenen voor het ontslag op staande voet niet goed zijn geformuleerd.

De lat voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet ligt hoog. Overweegt u om één van uw werknemers op staande voet te ontslaan? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Wat houdt de aanzegverplichting bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten in?

De aanzegverplichting houdt in dat u als werkgever verplicht bent om u minimaal één (1) maand voor de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst met uw werknemer schriftelijk te melden of u de arbeidsovereenkomst wilt verlengen of niet. De aanzegverplichting geldt echter niet voor arbeidscontracten met een duur korter dan zes maanden of voor tijdelijke arbeidscontracten voor de duur van een project. De bedoeling van de aanzegverplichting is om werknemers met tijdelijke arbeidscontracten in de gelegenheid te stellen om tijdig op zoek te kunnen gaan naar een andere baan als het arbeidscontract niet verlengd wordt.

Heeft u hierover vragen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Is een voorkeursadvocaat gratis?

Indien u door de politie bent aangehouden, heeft u in veel gevallen recht om consultatiebijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor door de politie. U kunt hierbij een voorkeursadvocaat opgeven. U vraagt dan specifiek naar een bepaalde advocaat. Indien die advocaat deelneemt aan de piketregeling (waarbij piketadvocaten om toerbeurt dienst hebben en rechtsbijstand verlenen aan verdachten), dan zijn daaraan geen kosten voor u verbonden.

De strafrechtspecialist, de heer mr. D. Vermaat, van Vermaat Advocaten neemt deel aan de piketregeling. Indien u door de politie bent aangehouden en de politie biedt u aan om te spreken met de dienstdoende piketadvocaat, dan kunt u de politie verzoeken om met mr. Vermaat te spreken als voorkeursadvocaat. Dat is voor u in dat geval kosteloos.

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding voor een strafzitting krijg?

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit en de zaak komt voor de rechter, dan krijgt u een dagvaarding thuis. Dat is een officiële brief waarin de officier van justitie u oproept om naar een strafzitting te komen. Deze strafzitting zal plaatsvinden op een bepaalde dag en tijd bij een bepaalde rechtbank. In de dagvaarding staat precies waar u van verdacht wordt. Het is raadzaam dat u zich juridisch laat bijstaan voor het voeren van uw verdediging.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het bijstaan van verdachten in strafzaken. Onze strafrechtspecialist zal alles in het werk stellen om voor u een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Indien u een dagvaarding heeft ontvangen voor een strafzitting, neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Ik ben door de strafrechter bij de rechtbank veroordeeld. Kan ik in hoger beroep gaan?

Als u door de strafrechter bij de rechtbank bent veroordeeld en aan u is een boete van meer dan € 50,00 opgelegd, of een taakstraf of vrijheidsstraf, dan kunt u in hoger beroep gaan. U heeft daarvoor 2 weken de tijd. Als de mogelijkheid van hoger beroep open staat, dan dient u na te gaan of het raadzaam is om in hoger beroep te gaan. Hoger beroep kan resulteren in een vrijspraak of lagere straf, maar kan echter ook resulteren in een zwaardere straf. Voordat u in hoger beroep gaat, doet u er dus goed aan in overleg te treden met een advocaat gespecialiseerd in strafrecht.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het adviseren omtrent het instellen van hoger beroep in strafzaken. Uiteraard kan Vermaat Advocaten u ook met raad en daad bijstaan in de procedure in hoger beroep. Bent u door de strafrechter bij de rechtbank veroordeeld en overweegt u in hoger beroep te gaan? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Wanneer heb ik een strafblad?

Een strafblad heet een ‘uittreksel Justitiële Documentatie’. Als u wordt verdacht van een misdrijf of u wordt voor een misdrijf veroordeeld, dan wordt altijd een registratie gemaakt in het Justitieel Documentatiesysteem. Ook als u een overtreding begaat kunt u een strafblad krijgen. Er moet dan sprake zijn van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of een boete/transactie van minimaal € 100,00. Als u een strafblad heeft, dan kunt u problemen krijgen als u voor uw werk een zogenaamde Verklaring Omtrent het Gedrag moet aanvragen.

Ik heb een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en deze is geweigerd, wat nu?

Als u een Verklaring Omtrent Gedrag heeft aangevraagd en Justis (de instantie die de Verklaring Omtrent Gedrag al dan niet verstrekt) is voornemens die aanvraag af te wijzen, dan wordt u allereerst in de gelegenheid gesteld om uw zienswijzen kenbaar te maken. In het geval uw aanvraag tot een Verklaring Omtrent Gedrag vervolgens wordt afgewezen, dan kunt u daartegen bezwaar maken en zo nodig vervolgens beroep bij de rechtbank instellen.

De advocaten van Vermaat Advocaten kennen de voorwaarden voor een succesvol bezwaar of beroep. Indien uw aanvraag tot een Verklaring Omrent Gedrag is afgewezen, of u wordt door Justis in de gelegenheid gesteld uw zienswijzen tegen een voorgenomen afwijzing kenbaar te maken, neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Mijn rijbewijs is ingenomen door de politie, wat nu?

Als u de verkeersveiligheid in gevaar brengt, kan de politie ter plekke uw rijbewijs in beslag nemen. Dat gebeurt als u rijdt met teveel alcohol of drugs in uw lichaam, als u weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek, of als u 50 kilometer per uur of meer te hard rijdt. Invordering van uw rijbewijs is ook mogelijk als er kans bestaat op herhaling van de verkeersovertreding.

Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie of u uw rijbewijs weer terugkrijgt. Als u te erg in de fout ging of als het niet de eerste keer was, dan bent u uw rijbewijs kwijt totdat het voor de rechter komt. De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de dag van invordering van het rijbewijs voor de rechter te brengen. Gebeurt dat niet op tijd, dan dient hij het rijbewijs direct terug te geven.

U kunt uw rijbewijs terugvragen door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring met het indienen van dergelijke klaagschriften. Indien uw rijbewijs is ingenomen door de politie, neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Het Openbaar Ministerie heeft mij uitgenodigd voor een OTP-zitting of TOM-zitting, wat nu?

Het Openbaar Ministerie kan voor een groot aantal veel voorkomende strafbare feiten de verdachte een transactievoorstel doen, waarmee de strafzaak wordt afgedaan. Als u dus op dit aanbod ingaat, hoeft u niet meer voor de rechter te verschijnen.

Het voorstel wordt u tijdens een speciale zitting gedaan. Hierbij is geen rechter aanwezig. Bij minderjarige verdachten heet deze zitting een OTP-zitting (‘Oproep Ten Parkette’), bij meerderjarige verdachten heeft men het over een TOM-zitting (‘Taakstrafzitting Openbaar Ministerie’). De officier van justitie of een parketsecretaris doet u tijdens een dergelijke zitting een strafvoorstel. Voor een dergelijke zitting krijgt u een uitnodiging namens de officier van Justitie.

Het voorstel kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbieden van een werkstraf of een leertraject, of uit de betaling van de schade aan het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie kan een dergelijk voorstel doen bij meerderjarige verdachten voor maximaal 120 uur werkstraf/leerstraf en alleen voor strafbare feiten waar een maximum gevangenisstraf op staat van minder dan zes jaar. Bij de OTP (minderjarigen) geldt een maximale taakstraf van 60 uren.

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor een OTP-zitting of TOM-zitting, dan is het raadzaam u te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het bijstaan van verdachten bij een OTP-zitting of TOM-zitting. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Wat is mediation?

Indien u en uw partner uit elkaar wensen te gaan, is er de mogelijkheid van mediation. Mediation houdt in dat u samen in overleg afspraken maakt over de gevolgen van de echtscheiding. In het traject van mediation worden beide partners begeleid door één mediator. Het oogpunt van mediation is om samen door middel van gesprekken naar oplossingen toe te werken. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, welke uiteindelijk door beide partners wordt ondertekend. Dit echtscheidingsconvenant wordt tezamen met een verzoekschrift tot echtscheiding (en indien er minderjarige kinderen zijn, ook met een ouderschapsplan) bij de rechtbank ingediend. De rechtbank zal vervolgens een beschikking geven (uitspraak). Deze beschikking wordt ten slotte door de advocaat/mediator gezonden aan de gemeente waarin u bent gehuwd, met het verzoek over te gaan tot inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Zodra deze inschrijving heeft plaatsgevonden bent u officieel gescheiden.

De ervaring leert dat een echtscheiding via mediation op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter bij een reguliere echtscheiding. Dit ligt ook voor de hand, omdat u samen in overleg oplossingen heeft gevonden die voor u beiden goed en constructief zijn. Bijkomend voordeel is dat een echtscheiding via mediation veelal sneller, vriendelijker en goedkoper is.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring met echtscheidingen via mediation. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Vermaat Advocaten.

Hoe werkt een echtscheidingsprocedure?

Indien u en uw partner het niet eens zijn of worden over de gevolgen van de echtscheiding, dan zijn er twee mogelijkheden: u kunt trachten om middels mediation tot voor beide partners bevredigende afspraken te komen, óf u kunt eenzijdig een verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. De andere partner kan hier vervolgens op reageren middels een verweerschrift. Voor het indienen van een verzoek- en verweerschrift is bijstand van een advocaat vereist. De rechter zal, na beide partijen te hebben gehoord, een uitspraak doen over de gevolgen van de echtscheiding. Overigens bent u, als u zich kunt verenigen met het verzoekschrift tot echtscheiding dat is ingediend door uw ex-partner, niet verplicht een advocaat in te schakelen. De rechter zal in dat geval de verzoeken in het verzoekschrift toewijzen, tenzij deze onredelijk of juridisch onjuist zijn.

Wenst u hierover meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is verplicht aan de rechtbank te overleggen indien u (een) minderjarig(e) kind(eren) hebt en een verzoekschrift tot echtscheiding wenst in te dienen bij de rechtbank. In een ouderschapsplan dient in ieder geval te zijn opgenomen:

o de wijze van verdeling van de zorg- en opvoedingstaken tussen de ouders; o op welke wijze u als ouders elkaar zult informeren en raadplegen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het kind/de kinderen; o op welke wijze u als ouders elkaar zult informeren en raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot het vermogen van het kind/de kinderen; o hoe u de kosten van het kind/de kinderen verdeelt; o bij het opstellen van het ouderschapsplan dient u het kind/de kinderen te betrekken en hun individuele wensen te bespreken. Het ouderschapsplan dient in hoofdlijnen met het kind/de kinderen te worden doorgenomen (voor zover mogelijk).

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Vermaat Advocaten.

Moet ik kinderalimentatie betalen na beëindiging samenwoning of echtscheiding?

Ja, u bent verplicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud (en studie) van uw minderjarige kind(eren) tot de leeftijd van 21 jaar. Beide ouders zijn hiertoe verplicht. Indien één van de ex-partners is getrouwd/hertrouwd met een nieuwe partner, dan heeft ook de nieuwe partner van de ex-partner een onderhoudsplicht ten opzichte van uw kinderen. In welke mate er moet worden bijgedragen is van meerdere factoren afhankelijk. Hoe hoog uw bijdrage zou moeten zijn, is enerzijds afhankelijk van de mate van welstand ten tijde van uw samenwoning en anderzijds van uw inkomsten en uitgaven. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt voor een advocaat door het opstellen van een draagkrachtberekening.

Voor het opstellen van een draagkrachtberekening en/of meer informatie over een eventuele kinderalimentatieverplichting kunt u vrijblijvend contact opnemen met Vermaat Advocaten.

Moet ik partneralimentatie betalen?

Indien uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar/zijn levensonderhoud te voorzien, dan bent u in principe verplicht om partneralimentatie te betalen. Bij de bepaling daarvan wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Om vast te stellen of er recht is op partneralimentatie zal de rechter kijken naar de financiële situatie van de alimentatiegerechtigde (de ontvanger), maar ook naar de financiële situatie van de alimentatieplichtige (de betaler). Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw ex-partner wel recht heeft op partneralimentatie vanwege haar (beperkte) inkomen, maar dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden vanwege uw beperkte financiële situatie. Een rechter kijkt dus niet alleen naar de behoefte (wat de alimentatiegerechtigde nodig heeft), maar ook naar wat de alimentatieplichtige kan betalen. Indien u een beperkte draagkracht heeft, dan behoeft u slechts in beperkte mate alimentatie te betalen.

Vermaat Advocaten heeft ruime ervaring in het berekenen van partneralimentatie. Wenst u hierover meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Mijn ex-partner betaalt de alimentatie niet. Wat nu?

Wanneer uw ex-partner de kinder- en/of partneralimentatie niet betaalt, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Het LBIO probeert de alimentatie bij uw ex-partner te innen. Een mogelijkheid voor deze inning is bijvoorbeeld het leggen van beslag op het salaris van uw ex-partner. Het LBIO stelt echter wel een aantal voorwaarden. Voor deze voorwaarden kunt u terecht op de website van het LBIO: www.lbio.nl. Indien uw kwestie niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u contact opnemen met een advocaat.

Voldoet uw alimentatiekwestie niet aan de door het LBIO gestelde voorwaarden, neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Kan een vastgestelde alimentatie worden gewijzigd?

Wanneer bij één van de ex-echtgenoten (of kinderen) de omstandigheden wijzigen ten opzichte van de situatie van het uiteen gaan, dan heeft dit wellicht tot gevolg dat het vastgestelde alimentatiebedrag niet langer redelijk is. Indien u een wijziging of nihilstelling van de alimentatie wenst, dan is bijstand van een advocaat nodig. Een advocaat kan bij de rechtbank een verzoek tot wijziging of nihilstelling van de alimentatie indienen. In het verzoek tot verlaging of nihilstelling van alimentatie dient de gewijzigde omstandigheid goed te worden gemotiveerd en aangetoond door middel van bewijsstukken. De rechter zal ook bekijken of u niets te verwijten valt (denk hierbij aan het accepteren van een minder betaalde baan, om op deze wijze minder alimentatie te betalen).

Zijn er bij u gewijzigde omstandigheden en wilt u advies over een eventuele wijziging van uw alimentatieverplichting? Neem vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Heb ik recht op pensioen van mijn ex-echtgenoot?

Bij een scheiding dient het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen te worden verdeeld. Deze verdeling vindt pas plaats wanneer u daadwerkelijk met pensioen gaat, maar u kunt al eerder afspraken maken over deze verdeling. Het pensioen is onder te verdelen in ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (AOW) hoeft u niet de delen van uw e-partner. Ook als u gescheiden bent, heeft u recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. Dit staat beschreven in de Wet Verevening Pensioenrechten. U krijgt, tenzij er iets anders is afgesproken, de helft van het ouderdomspensioen dat uw partner tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Overigens kunt u met uw ex-partner ook afspreken (in een convenant) dat u elkaars ouderdomspensioen niet wenst. U doet dan afstand van uw recht op pensioenverevening. Indien u gehuwd bent geweest op huwelijkse voorwaarden, dan is het mogelijk dat deze afspraken reeds hierin zijn vastgelegd. Binnen twee jaar na uw echtscheiding dient u uw pensioenuitvoerder(s) te informeren over het feit of u wel of geen pensioenverevening wenst. Hiervoor zijn speciale formulieren te verkrijgen via uw pensioenuitvoerder. Naast het ouderdomspensioen kunt u ook een nabestaandenpensioen opbouwen. Indien uw partner te overlijden, dan wordt dit pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden. Mocht u gescheiden zijn en uw ex-partner komt te overlijden, dan krijgt u een bijzonder nabestaandenpensioen uitgekeerd. Dit bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd vóór de scheiding. U heeft dus geen recht meer op het geld dat na de scheiding opzij is gezet. Een nabestaandenpensioen op risicobasis keert alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk. Bij ontslag, pensioen en echtscheiding vervalt de aanspraak op het nabestaandenpensioen op risicobasis.

Mijn vraag staat er niet bij.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag hier:

    Call Now ButtonBel ons voor een afspraak!