Aansprakelijkheidsrecht

Home - Rechtsgebieden - Aansprakelijkheidsrecht


Aansprakelijkheidsrecht advocaat Barendrecht

Een juridisch uitgangspunt is “ieder draagt zijn eigen schade”. Er zijn echter tal van situaties waarin iemand schade lijdt en iemand anders aansprakelijk is voor die schade. In dat geval dient in beginsel de aansprakelijke partij de schade te dragen. Het aansprakelijkheidsrecht gaat over de vraag of een ander aansprakelijk is voor schade die een andere partij lijdt.

Contractuele aansprakelijkheid

De contractuele aansprakelijkheid ziet op geschillen tussen twee partijen die een overeenkomst met elkaar hebben gesloten en waarbij één van de partijen schade lijdt. We spreken dan bijvoorbeeld over “wanprestatie” (een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst). Hieronder valt ook beroepsaansprakelijkheid (geschillen over mogelijke beroepsfouten van bijvoorbeeld artsen, notarissen, makelaars en advocaten) en werkgeversaansprakelijkheid (geschillen over de mogelijke aansprakelijkheid van een werkgever voor schade van zijn werknemer).

Buitencontractuele aansprakelijkheid

Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht regelt wie er aansprakelijk is als schade ontstaat zonder dat de schadeveroorzakende partij en de benadeelde een overeenkomst hebben gesloten. Er kan dan sprake zijn van een zogenaamde “onrechtmatige daad”. Wie iets doet of nalaat in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is verplicht de uit de onrechtmatige daad voortkomende schade te vergoeden.

Staat eenmaal vast dat er sprake is van aansprakelijkheid, dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld. Hiervoor gelden diverse rechtsregels.

Vermaat Advocaten verricht haar werkzaamheden op de beide terreinen van het aansprakelijkheidsrecht: het contractuele aansprakelijkheidsrecht en het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Heeft u omtrent schadevergoeding en aansprakelijkheid verdere vragen of behoefte aan advies of bijstand, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Vermaat Advocaten in Barendrecht.

Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!