Algemene voorwaarden

Home - Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Van D. Vermaat Advocaten B.V. h.o.d.n. Vermaat Advocaten

 1. Vermaat Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D. Vermaat Advocaten B.V. In het hiernavolgende zal gesproken worden over de B.V. middels de handelsnaam.

 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vermaat Advocaten. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW zijn op deze overeenkomsten van opdracht niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Vermaat Advocaten, daaronder mede begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Niet alleen Vermaat Advocaten maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Vermaat Advocaten hebben verlaten.

 4. De advisering door Vermaat Advocaten ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever (“cliënt”) een andersluidende schriftelijke mededeling van Vermaat Advocaten ontvangt.

 5. Iedere aansprakelijkheid van Vermaat Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

 6. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Vermaat Advocaten verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Vermaat Advocaten niet aansprakelijk. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt.

 7. De opdrachtgever vrijwaart Vermaat Advocaten tegen alle aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever.

 8. Betaling van declaraties van Vermaat Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen.Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd gelijk de geldende wettelijke rente.Bij buitengerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de door Vermaat Advocaten gemaakte incassokosten verschuldigd.

  De buitenrechtelijke incassokosten belopen ten minste:

  - 15% over de eerste                      €  3.000,– met een minimum van € 150,–
  - 10% over het meerdere tot           €  6.000,–
  - 8% over het meerdere tot             € 12.000,–
  - 5% over het meerder boven         € 12.000,–

  te vermeerderen met de BTW.

 9. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Vermaat Advocaten, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen.

 10. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn/haar financiële verplichtingen, kan Vermaat Advocaten weigeren de werkzaamheden aan te vangen en/of kan Vermaat Advocaten deze werkzaamheden opschorten of staken.

 11. Het is opdrachtgever verboden de producten van Vermaat Advocaten daaronder begrepen de adviezen, (model)contracten, te (doen) vermenigvuldigen openbaren en/of exploiteren, zonder dat daarvoor na overleg schriftelijk toestemming is verleend door Vermaat Advocaten.

 12. Vermaat Advocaten hanteert een klachtenregeling die van toepassing is op de dienstverlening. Deze klachtenregeling kan op verzoek worden opgevraagd en is te raadplegen op haar internetsite. Indien een klacht na interne behandeling volgens deze klachtenregeling niet is opgelost, kan deze desgewenst worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 13. De rechtsverhouding tussen Vermaat Advocaten en haar cliënten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerst instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, tenzij uit dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde rechter volgt.