Ondernemingsrecht en incasso

Home - Rechtsgebieden - Ondernemingsrecht en incasso


Ondernemers- en incassorecht

De praktijk van Vermaat Advocaten in Barendrecht is een algemene rechtspraktijk. Er zijn advocaten aanwezig die op de hoogte zijn van bijna alle terreinen van het recht. De advocaten van Vermaat hebben daarnaast ieder een eigen specialisatie op een of meerdere rechtsgebieden. Het Nederlands recht beslaat een breed terrein van onderwerpen. Vermaat Advocaten kan bijstand verlenen op vrijwel ieder rechtsgebied. Behalve de eerder op deze website behandelde soorten is er nog meer Nederlands recht. Enkele daarvan komen hieronder aan de orde.

Ondernemingsrecht en rechtsvormen

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht. Het houdt zich bezig met rechtspersonen, toegespitst op bedrijven met winstoogmerk: ondernemingen. Het ondernemingsrecht betreft onder meer overeenkomsten, het opstellen van contracten, mededingingsrecht, samenwerkingsverbanden, overgang van ondernemingen etc. In het ondernemingsrecht spelen contracten een belangrijke rol.
Er zijn nog altijd werkgevers (en werknemers) die geen gebruik maken van contracten (overeenkomsten). In een contract worden afspraken en zaken vastgelegd. Contracten kunnen later van groot belang zijn, vooral wanneer partijen het over bepaalde zaken oneens zijn.

Vermaat Advocaten beschikt over de kennis om ondersteuning te geven bij het opstellen van juridisch sluitende contracten. Verder kan aan ondernemers adequaat advies worden gegeven over het opstellen van algemene voorwaarden. Nog altijd beschikken sommige ondernemers niet over algemene voorwaarden. Zij kunnen daardoor in grote problemen komen. Zeker als een afnemer/koper moeilijk gaat doen, bijvoorbeeld over een geleverd product. De twee belangrijkste soorten rechtsvormen in het ondernemingsrecht zijn: rechtspersonen en organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid.
Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn: de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap en de maatschap. Rechtspersonen zijn: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv), de naamloze vennootschap (nv), de stichting, de vereniging met notariële akte, de coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappijen. Op de websites van de Kamers van Koophandel is meer informatie te vinden over alle verschillende rechtsvormen. Uiteraard kan Vermaat Advocaten aanstaande ondernemers op maat advies geven over de meest aan te bevelen rechtsvorm.

Incassoprocedure

Ondernemers moeten soms lang wachten op hun geld. Sommige klanten willen zelfs helemaal niet betalen. Bij onwillige debiteuren kan de schuldeiser een vordering aanhangig maken bij de rechtbank. Het is raadzaam om Vermaat Advocaten te laten beoordelen of het starten van een incassoprocedure (financieel gezien) zinvol is. Hoewel niemand verplicht is een juridisch adviseur of advocaat mee te nemen naar het kantongerecht, wordt via de inschakeling van een advocaat van Vermaat Advocaten een betaling meestal vrij vlot afgedwongen. In veel gevallen betaalt een wanbetaler al direct na ontvangst van een aanmaning van een advocaat! De meeste incassovorderingen worden aan de kantonrechter voorgelegd. Deze gerechtelijke procedure is meestal eenvoudig en niet al te kostbaar. Voorafgaand aan de behandeling van de zaak moeten wel altijd griffierechten worden betaald.

Beslag- en executierecht

Zodra via een vonnis de incassovordering is toegewezen en deze desondanks nog altijd niet (geheel) wordt voldaan, dan kan tenuitvoerlegging (executie) van het vonnis volgen, totdat (totale) betaling volgt. Er zijn daarbij diverse mogelijkheden, zoals beslaglegging op inkomsten uit arbeid, op roerende en onroerende zaken of zelfs het aanvragen van faillissement. Vermaat Advocaten geeft altijd het inzicht tot de juiste keuze. Het komt natuurlijk voor dat iemand vindt dat er ten onrechte beslag is gelegd op zijn eigendommen en/of tegoeden. Ook dan biedt Vermaat Advocaten uitkomst: via verweer tot opheffing/vermindering van het beslag. Het beslag- en executierecht regelt dus het conservatoir beslag, het executoriaal beslag en de executie. Bij conservatoir beslag worden gedurende het voeren van een (gerechtelijke) procedure de goederen in bewaring gehouden (conserveren = bewaren). Na afloop van een (gewonnen) zaak wordt het conservatoir beslag omgezet in executoriaal beslag (executie = uitvoering). De vordering kan dan worden geïnd, meestal door de verkoop van goederen waarop beslag is gelegd. Die executie, de inning van de vordering, vindt plaats door de deurwaarder na het vonnis.

Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!