Bestuursrecht

Home - Rechtsgebieden - Bestuursrecht


Bestuursrecht advocaat Barendrecht

Het bestuursrecht omvat onder meer de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (AWB). De overheid is in het dagelijks leven volop aanwezig. Meestal onopgemerkt, maar dat wordt anders als de taken en bevoegdheden van de overheid particulieren en bedrijven rechtstreeks raken. Ook kunnen bestuursrechtelijke wetten en regels, drempels opwerpen voor particulieren en bedrijven. Lees verder…

Bestuursprocesrecht

Wanneer u het als belanghebbende niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan kunt u hiertegen binnen 6 weken na bekendmaking van een besluit bezwaar (laten) instellen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking; dat wil zeggen dat de gevolgen van het besluit in stand blijven totdat op het bezwaarschrift zal zijn besloten. Wel kan er, in spoedeisende gevallen, tijdens de bezwaarschriftprocedure bij de bestuursrechter om een zogenaamde voorlopige voorziening worden verzocht. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift door het bestuursorgaan kunt u binnen 6 weken na deze beslissing beroep (laten) instellen bij de bestuursrechter. Het instellen van beroep kan alleen als eerst de bezwaarschriftprocedure is gevolgd. Vervolgens staat nog hoger beroep open.

Het bestuursprocesrecht ziet ook toe op sanctiemogelijkheden die de overheid heeft bij overtredingen begaan door particulieren en bedrijven. De overheid maakt in die gevallen gebruik van handhavingsinstrumenten. Hierbij worden de last onder dwangsom, de last onder bestuursdwang of de bestuurlijke boete onderscheiden. Handhaving heeft als doel de naleving van rechtsregels te bevorderen of (verdere) overtreding van deze bestuursrechtelijke regelgeving te voorkomen.

Ook wanneer u zelf als belanghebbende geconfronteerd wordt met een bestuursrechtelijke overtreding kan een verzoek tot handhaving bij het betreffende bestuursorgaan worden ingediend. De overtreder die wordt geconfronteerd met een van de handhavingsinstrumenten kan een zienswijze indienen en vervolgens bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan.

Wanneer u juridisch advies nodig heeft op het gebied van het bestuursrecht, een verzoek tot handhaving of een zienswijze wenst in te dienen, bezwaar wilt maken of een beroepsprocedure bij de bestuursrechter wilt starten, neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!