Arbeidsrecht

Home - Rechtsgebieden - Arbeidsrecht


Arbeidsrecht advocaat Barendrecht: werk en ontslag

Waar gewerkt wordt, vallen ontslagen. Degene die ontslaat, doet dat volgens zichzelf op goede gronden. Degenen die ontslagen worden, zijn het er in de meeste gevallen niet mee eens. Bij een ontslagzaak gaan partijen bijna nooit na goed overleg als vrienden uit elkaar. Het is van groot belang dat een ontslagzaak juridisch wordt begeleid. De inschakeling van een vakkundige advocaat voorkomt fouten en zorgt ervoor dat een zo gunstig mogelijk resultaat wordt bereikt. Vermaat Advocaten kan in beide gevallen in de arm worden genomen. Als een werknemer bedreigd wordt met ontslag of als een werkgever iemand wil ontslaan, neem dan onmiddellijk contact op met Vermaat Advocaten. Juist omdat zo vaak is opgetreden voor óf de werknemer óf de werkgever, is Vermaat Advocaten het juiste adres. De advocaat arbeidsrecht is een specialist op het gebied van ontslagrecht. Zij kan opkomen voor ieders belang. Via haar kunde en kennis is bij de ontslagonderhandelingen een gunstige ontslagregeling met een ontslagvergoeding op maat te bewerkstelligen. Soms valt door goed onderhandelen zelfs een tijd- en geld rovende juridische procedure te voorkomen. Het arbeidsrecht is continu aan verandering onderhevig. Zo heeft de wet Werk en Zekerheid grote veranderingen met zich meegebracht voor de arbeidsrechtpraktijk. Vermaat Advocaten beschikt over kennis die altijd up-to-date is.

Arbeidsrecht advocaat

In Nederland is de verhouding tussen werkgever en werknemer geregeld in het arbeidsrecht. Het is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek. Zodra er sprake is van een (individuele of collectieve) arbeidsovereenkomst, hebben partijen te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt onder meer: arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd, verplichtingen van werkgever en werknemer (= goed werknemer- en werkgeverschap), proeftijden, verlof, gelijke behandeling, beëindiging arbeidsovereenkomst (= ontslag), etc.

Ontslag

Het ontslag van een werknemer kan onder meer worden verkregen op eigen verzoek of door ontbinding op verzoek van de werkgever. Daarbij kunnen zich vele aandachtsgebieden aandienen. Te denken valt aan het verstrijken van een termijn, dringende reden, opzegverbod, ontslag op staande voet, opzegtermijn, ontbinding op verzoek van de werknemer of werkgever via de kantonrechter, schadevergoeding / transitievergoeding/billijke vergoeding, ontslagvergunning, collectief ontslag, etc. Vermaat Advocaten heeft voldoende specialistische kennis om een ontslagzaak van begin tot eind te begeleiden.

Alle facetten van het arbeidsrecht

U kunt niet alleen terecht bij Vermaat Advocaten in geval van ontslag. Vermaat Advocaten behandelt alle juridische kwesties op het gebied van het arbeidsrecht. Zo kunt u bij Vermaat Advocaten ook terecht voor advies en bijstand in geval van arbeidsongeschiktheid en re-integratie, medezeggenschapsrecht, geschillen omtrent bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst waaronder een concurrentiebeding, loonvorderingen en het opstellen en beoordelen van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten.

Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!